Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal Том 18, №3, 2022

Back to issue

Vegetative disregulation in the pathogenesis of cerebral angiodystonia and chronic brain ischemia

Authors: Стоянов О.М. (1), Калашніков В.Й. (2), Вастьянов Р.С. (1), Сон А.С. (1), Колесник О.О. (1), Олійник С.М. (1)
(1) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Вегетативні дисфункції (ВД) ініціюють цереброваскулярні захворювання та призводять до їх клінічної реалізації. Авторами доведено, що найчастішим проявом ВД є церебральна ангіодистонія (ЦАД), яка може існувати самостійно або супроводжувати інші порушення вегетативної регуляції, у першу чергу впливати на церебральну гемодинаміку. У роботі було оцінено стан вегетативної системи при ЦАД на тлі ВД або хронічної ішемії мозку (ХІМ). Встановлено, що цефалгії є ключовим проявом ЦАД, яка є облігатною до ХІМ. У всіх групах пацієнтів переважав патологічний вегетативний тонус, а інтенсивність цефалгій наростала на тлі симпатикотонії, що можна трактувати як підвищення ерготропності та полегшення розвитку больового синдрому. Зміни фаз викликаних шкірних симпатичних потенціалів були характерними для дисфункції надсегментарних відділів вегетативної нервової системи (ВНС), виснаження ерготропного функціонування з погіршенням проявів ЦАД. ВД беруть участь у реалізації, втручаються у розвиток, супроводжують клінічний перебіг ЦАД в умовах функціонального або структурного ураження мозку в процесі розвитку ХІМ. ЦАД є облігатною патологією при ВД та ХІМ. ВД активно впливають на стан усіх відомих регуляторних контурів мозкового кровотоку, а також на вазомоторні центри, що призводить до порушення тонусу та реактивності церебральних судин. Результати досліджень мають сприяти оптимізації лікувальної тактики при ХІМ з урахуванням індивідуальних особливостей стану ВНС, реактивності мозкового кровотоку.

Autonomic dysfunction (АD) initiates and leads to the clinical implementation of cerebrovascular diseases. The authors proved that the most common manifestation of АD is cerebral angiodystonia (CAD), which may exist independently or accompany other disorders of autonomic regulation, primarily affec­ting cerebral hemodynamics. The paper evaluates the state of the autonomic system in CAD on the background of АD or chronic cerebral ischemia (CHI). It has been established that cephalgia is a key manifestation of cerebral CAD, which is obligatory to HIM. Pathological vegetative tone prevailed in all groups, and the intensity of cephalgias increased against the background of sympathicotonia, which can be interpreted as increasing ergotropy and facilitating the development of pain. Changes in the phases of evoked cutaneous sympathetic potentials were characteristic of dysfunction of suprasegmental departments of the ANS, depletion of ergotropic functioning with worsening of CAD manifestations. АD participate in the implementation, interfere with the development, accompany the clinical course of CAD in terms of functional or structural brain damage during the development of HIM. CAD is an obligate pathology in АD and HIM. АD actively affect the state of all known regulatory circuits of cerebral blood flow, as well as vasomotor centers, leading to a violation of the tone and reactivity of cerebral vessels. The results of research should contribute to the optimization of treatment tactics in AMI, taking into account the individual characteristics of the ANS, the reactivity of cerebral blood flow.


Keywords

вегетативна система; хронічна ішемія мозку; церебральна ангіодистонія

autonomic system; chronic cerebral ischemia; cerebral angiodystonia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Свиридова Н.К., Чередниченко Т.В. Діагностика та лікування когнітивних розладів у коморбідних пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку. Ліки України. 2020. № 8(244). С. 50-53. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.8(244).215487.
 2. Віничук С.М., Фартушна О.Є. Епідеміологія транзиторних ішемічних атак у структурі гострих порушень мозкового кровообігу в Україні та інших країнах. Міжнародний неврологічний журнал. 2022. № 5(91). С. 105-111. https://doi.org/10.22141/2224-0713.5.91.2017.110863.
 3. Чуканова Е.И., Чуканова А.С. Хроническая ишемия мозга, нейропластичность, возможности терапии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017. № 9(2). С. 102-107. DOI: http://dx.doi.org/10.14412/2074-2711-2017-2-102-107.
 4. Gupta R., Xavier D. Hypertension: The most important non-communicable disease risk factor in India. Indian Heart J. 2018. 70(4). 565-572. doi: 10.1016/j.ihj.2018.02.003.
 5. Forouzanfar M.H., Liu P., Roth G.A., et al. Global Burden of Hypertension and Systolic Blood Pressure of at Least 110 to 115 mm Hg, 1990-2015. JAMA. 2017. 317(2). 165-182. doi:10.1001/jama.2016.19043.
 6. Колесник Е.А. Клинико-патогенетические особенности и коррекция гиперкинетических расстройств при вегетативных дисфункциях. Український вісник психоневрології. 2020. Т. 28. Вип. 1(102). С. 6-9. DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-1.
 7. Стоянов О.М., Борисенко О.А., Колесник О.О. Корекція тремтливих гіперкінезів при вегетативних та судинних дисфункціях. Досягнення біології та медицини. 2016. № 2 (28). С. 49-54.
 8. Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В., Цагашек А.В., Жердева А.С. Оценка нейрофизиологических параметров и тонуса автономной нервной системы у пациентов с мигренью при эпилепсии. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018. № 10 (2). С. 26-34. DOI: 10.17749/2077-8333.2018.10.2.026-034.
 9. Lebedeva E.R., Ushenin A.V., Gurary N.M. et al. Sentinel headache as a warning symptom of ischemic stroke. J. Headache Pain. 2020. 21. 70. https://doi.org/10.1186/s10194-020-01140-3.
 10. Zamojski M., Dubielski Z., Wiechecki B. et al. Role of autonomic nervous system in the pathomechanism of hypertension. Arterial Hypertens. 2016. 20(1). 21-25. DOI: 10.5603/AH.2016.0005.
 11. Калашников В.И. Церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения. Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25. Вип. 2 (91). С. 16-22.
 12. Kalashnikov V.I., Stoyanov O.M., Bakumenko I.K., Kalashnikova I.V., Badiuk N.S. Reactivity of brain blood flow in patients with various types of headache. PhOL. Archives. 2021. 3. 235-243. http://pharmacologyonline.silae.it ISSN: 1827-8620.

Back to issue