Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №6, 2023

Повернутися до номеру

Досвід підготовки та атестації з педіатричних дисциплін здобувачів освіти за спеціальністю 222 «Медицина»

Автори: Волосовець О.П., Науменко О.М., Цимбалюк Р.С., Кривопустов С.П., Грищенко Н.В., Мозирська О.В., Логінова І.О., Шевцова Т.І., Черній О.Ф., Салтанова С.Д., Ковальчук О.Л., Кривопустова М.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Атестація випускників медичного факультету № 2 НМУ за педіатричними дисциплінами проводилась кафедрою педіатрії № 2 на станції ОСП(К)І-2 «Початкова та реанімаційна допомога новонародженій дитині» на базі Навчально-наукового центру медичних симуляцій НМУ за методологією, викладеною нами у 2022 році у часописі «Медична освіта» та представленою і схваленою на методичній нараді завідувачів кафедр педіатрії закладів вищої освіти України у рамках Сідельниковських читань. За даними анонімного опитування випускників, більшість респондентів (93,4 % вітчизняних і 91,9 % іноземних респондентів) були задоволені об’ємом станції та її практичною спрямованістю. Студенти відзначили, що саме така модель станції дозволяє в ході підготовки до складання опанувати, при використанні манекенів, виконання маніпуляцій згідно з алгоритмом початкової та реанімаційної допомоги новонародженій дитині, що може стати в нагоді за різних обставин в умовах воєнного часу. Із 338 студентів медичного факультету № 2 на оцінку «відмінно» склали ОСП(К)І-2 303 студенти, або 89,6 % від загальної кількості, на оцінку «добре» — 32 студенти, або 9,4 %, та на оцінку «задовільно» — 3 студенти (0,9 %). Дискусійним серед викладачів залишилось питання оптимальності та достатності на іспиті ОСП(К)І-2 тільки оцінки умінь з початкової та реанімаційної допомоги новонародженій дитині. Це перекликається з думкою 8,1 % вітчизняних та 6,6 % іноземних студентів, які вважають, що для досконалості і об’єктивності контролю навичок з педіатрії було б бажано введення ще однієї педіатричної станції на ОСП(К)І-2 із залученням віртуального пацієнта іншого віку. Досвід атестації з педіатричних дисциплін здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця як з боку викладачів, так і студентів засвідчив її ефективність і об’єктивність в оцінці спеціальних компетенцій випускників з надання реанімаційної допомоги новонародженій дитині.

Certification of graduates of the Faculty of Medicine 2 of the National Medical University (NMU) in pediatric disciplines was conducted by the Department of Pediatrics 2 at the objective structured practical (clinical) exam 2 (OSP(C)E-2) station “Initial and resuscitation care to a newborn child” on the basis of the Educational and Scientific Center of Medical Simulations of the NMU. The methodology that we introduced in 2022 in the Medical Education journal was presented and approved at the methodical meeting of the heads of departments of pediatrics of higher education institutions of Ukraine during the Sidelnikov readings. The data of an anonymous survey of graduates demonstrated that most respondents (93.4 % of domestic and 91.9 % of foreign ones) were satisfied with the volume of the station and its practical orientation. The students noted that during preparation to exam, this particular model of the station allows them to master, when using mannequins, manipulations according to the algorithm of initial and resuscitation care to a newborn child, which can be useful under various circumstances in wartime conditions. Out of 338 students of the Faculty of Medicine 2, 303 (89.6 %) passed the OSP(C)E-2 exam with an “excellent” grade, 32 (9.4 %) with a “good” grade, and 3 (0.9 %) with a “satisfactory” grade. The issue of optimality and adequacy of assessing only the skills in initial and resuscitation care to a newborn child at the OSP(C)E-2 exam remained deba­table among teachers. This corresponds to the opinion of 8.1 % of domestic and 6.6 % of foreign students who believe that for perfection and objectivity of pediatric skills assessment, it would be desirable to introduce one more pediatric station for the OSP(C)E-2 exam with the involvement of a virtual a patient of a different age. Experience of certification in pediatric disciplines of higher education graduates majoring in 222 “medicine” specialty at the Bogomolets National Medical University, both teachers and students, testified to its effectiveness and objectivity in assessing the special competencies of graduates in providing resuscitation care to a newborn child.


Ключові слова

ОСП(К)І-2; педіатричні дисципліни; здобувачі освіти

OSP(C)E-2; pediatric disciplines; students


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 2018.
2. Harden R.M. Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). Мedical Education. 1979. 13. 39-54.
3. Перцева Т.О., Шпонька І.С., Захаров С.В., Ханюков О.О., Кравченко О.І. Застосування об’єктивного структурованого клінічного іспиту як етапу проведення атестації випускників Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Медична освіта. 2019. 3(д). С. 45-47. DOI: 10.11603/me.2414-5998.2019.3.10122. Доступно: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/10122.
4. Наказ НМУ від 06.04.2023 № 260 «Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 222 «Медицина». НМУ. 2023.
5. Наказ НМУ від 17.04.2023 № 288 «Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» у 2022/2023 навчальному році». НМУ. 2023.
6. Маричереда В.Г. Організація та проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту. Методичні рекомендації. ОНМУ, 2020. 84 с. Доступно: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6520.
7. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Починок Т.В., Логінова І.О., Шевцова Т.І., Слюсар Н.А., Корх Л.М. Модель екзаменаційної педіатричної станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженій дитині» як компоненти об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту здобувачів ступеня вищої освіти Магістр за спеціальністю 222 «Медицина» галузі. Медична освіта [інтернет]. 2022. № (1). С. 43-7. Доступно: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12940.
8. Volosovets O.P., Abaturov А.E., Beketova G.V., Zabolotko V.M., Rudenko N.G. еt al. Birth rate, perinatal mortality and infant mortality in Ukraine: evolution from 1991 to 2021 and current risks. Здоров’я дитини. 2022. Т. 17(7). С. 6-16. doi: 10.22141/2224-0551.17.7.2022.1535.
9. Мишина Н.В., Ільченко С.І., Єфанова А.О. Динаміка показників навчальної мотивації студентів медичного ВНЗ на різних етапах навчання. Здоров’я дитини. 2019. Т. 14 (2). С. 96-102. doi: 10.22141/2224-0551.14.2.2019.165545.
10. Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р., Камінська Т.М., Банадига Н.В., Колоскова О.К., Личкoвська О.Л., Гаращенко Т.А., Подольський Вл.В., Подольський В.В. Аналіз поширеності COVID-19 серед дитячого населення України в перший рік пандемії. Здоров’я дитини. 2023. Т. 18 (1). С. 1-5. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.18.1.2023.1551.
11. Volosovets O., Vyhovska O., Kryvopustov S., Mozyrska O., Yemets O., Volosovets A., Feleszko W. Problems of providing medical care to children of Ukraine as a result of russian aggression. Здоров’я дитини. 2023. Т. 18 (3). С. 157-161. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.18.3.2023.1578.

Повернутися до номеру