Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Травматичний розрив трахеї при закритій травмі грудної клітки (клінічний випадок)

Автори: Гетьман В.Г. (1), Кравченко К.В. (2), Сафонов В.Є. (2), Негодуйко В.В. (3, 4), Худа М.Ю. (2), Макаров В.В. (3, 4), Смоляник К.М. (4)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(3) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(4) - Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Метою цієї статті є наведення клінічного випадку військовослужбовця з розривом шийного та грудного відділів трахеї внаслідок закритої травми грудей. Рання та повноцінна діагностика травм грудей, яка включає обов’язкове застосування рентгенологічних методів обстеження та фібробронхоскопії, дозволяє врятувати життя травмованого, вибрати оптимальний метод лікування та поліпшити його результати. При виборі тактики лікування пацієнтів з травматичними пошкодженнями трахеї вкрай важливо враховувати механізм травмування, характер пошкодження трахеї, наявність та вираженість посттравматичних ускладнень, загальний стан пацієнта, можливості лікувального закладу. З огляду на часте виникнення в гострому періоді життєво небезпечних ускладнень внаслідок травматичного пошкодження трахеї, можливе формування грубих рубцевих змін з розвитком стенозу просвіту трахеї у віддаленому періоді, перевага віддається активній хірургічній корекції травматичних змін стінки трахеї. У всіх травмованих пацієнтів з підшкірною емфіземою, кровохарканням і диспное необхідно запідозрити травматичне пошкодження трахеобронхіального дерева. Адекватне обстеження та лікування пацієнтів з травматичним розривом трахеї потребує високоспеціалізованої медичної допомоги, яка базується на знаннях, досвіді та навичках ведення такої травми. В алгоритм обстеження таких пацієнтів обов’язкове включення рентгенологічних методів дослідження та фібробронхоскопії. При виборі тактики лікування пацієнтів з травматичними пошкодженнями трахеї вкрай важливо брати до уваги механізм травмування, загальний стан пацієнта, наявність посттравматичних ускладнень, можливостей лікувального закладу. Консервативне лікування травматичного розриву трахеї з вчасним застосуванням мінімальних хірургічних втручань може бути успішним при повних розривах мембранозної стінки середньої довжини без розвитку загрозливих для життя ускладнень.

The purpose was to present a clinical case of a soldier with a rupture of the cervical and thoracic parts of the trachea due to closed chest trauma. Early and complete diagnosis of chest injuries, which includes mandatory X-ray and fibrobronchoscopy, can save the life of an injured person, helps choose the optimal method of treatment and improve its outcomes. When choosing the therapeutic approach in patients with traumatic tracheal injuries, it is extremely important to take into account the mechanism of injury, the nature of tracheal damage, the presence and severity of post-traumatic complications, the general condition of the patient, and capacities of a healthcare institution. Given the frequent occurrence in the acute period of life-threatening complications due to traumatic tracheal injury, the formation of gross scarring with the development of tracheal stenosis is possible in the long term, preference is given to active surgical correction of traumatic changes in the tracheal wall. Traumatic injury to the tracheobronchial tree should be suspected in all injured patients with subcutaneous emphysema, hemoptysis, and dyspnea. Adequate examination and treatment of patients with traumatic tracheal rupture requires highly specialized medical care that is based on knowledge, experience, and skills for managing such trauma. X-ray and fibrobronchoscopy must be included in the examination algorithm of such patients. When choosing the treatment approach in patients with traumatic tracheal injuries, it is extremely important to take into account the mechanism of injury, the general condition of the patient, the presence of post-traumatic complications, and capacities of a healthcare institution. Conservative treatment for traumatic tracheal rupture with timely use of minimal surgical interventions can be successful in complete ruptures of the membranous wall of the medium length without development of life-threatening complications.


Ключові слова

травма грудей; розрив трахеї; консервативне лікування

chest trauma; tracheal rupture; conservative treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Тулупов А.Н., Мануковский В.А., Савелло В.Е., Сафоев М.И., Бабич А.И. Разрыв бифуркации трахеи при тяжелой закрытой сочетанной травме груди. Вестник хирургии. 2018. 177(2). 74-77. DOI: 10.24884/0042-4625-2018-177-2-74-77. 
 2. Schibilsky D., Driessen A., James W., Lefering R., Paffrath T., Bouillon B., et al. Traumatic tracheobronchial injuries: incidence and outcome of 136.389 patients derived from the DGU traumaregister. Scientific Reports. 2020. 10. 20555. DOI: 10.1038/s41598-020-77613-x.
 3. Ching C.V., et al. Traumatic tracheal injury after motorcycle accident. BMJ Case Reports. 2020. 13.9. DOI: 10.1136/bcr-2020-238895.
 4. Каримов Ш.И., Беркинов У.Б., Халиков С.П. Острая травма трахеи. Вестник экстренной медицины. 2016. ІХ(3). 107-114.
 5. Wandling M.W., Hoel A.W., Meyerson S.L., Rodriguez H.E., Shapiro M.B., Swaroop M., et al. Complex Intrathoracic Tracheal Injury. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2015. 192(2). 20-21. DOI: 10.1164/rccm.201502-0296IM.
 6. Salem A.-M., Brik A., Refat A., Elfagharany K., Badr A. Is Primary Repair of Tracheobronchial Rupture Curative? Open Journal of Thoracic Surgery. 2013. 3. 47-50. DOI: 10.4236/ojts.2013.32010.
 7. Prokakis C., Koletsis E.N., Dedeilias P., Fligou F., Filos K., Dougenis D. Airway trauma: a review on epidemiology, mechanisms of injury, diagnosis and treatment. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2014. 9(117). 2-8. DOI: 10.1186/1749-8090-9-117. 
 8. Корженевский В.К., Игнатьев С.Ю., Муртазин Г.Ф., Горлов Д.И., Рахметов Р.О. Разрыв левого главного бронха у больной с сочетанной травмой. Вестник СурГУ. Медицина. 2018. 1(35). 20-24.
 9. Ekici N., Haytoğlu S., Kiliç Ö., Kürşat O. Isolated tracheal rupture: A case report. Tr-ENT. 2018. 28(4). 187-191. DOI: 10.5606/Tr-ENT.2018.73603.
 10. Халиков С.П. Острая травма трахеи (Методическая рекомендация). Ташкент, 2018. 16 с.
 11. Gómez-Caro A., Ausín P., Moradiellos F., Díaz-Hellín V., Larrú E., Pérez J., de Nicolás J. Role of Conservative Medical Management of Tracheobronchial Injuries. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care. 2006. 61(6). 1426-1435. DOI: 10.1097/01.ta.0000196801.52594.b5.
 12. Jennings A., Joe M., Karmy-Jones R. Tracheobronchial Trauma. JSM Burns Trauma. 2017. 2(1). 1011. DOI: 10.2174/1573398x11666150427221623.
 13. Сокур П.П., Гетьман В.Г., Кравчук Б.О., Серденко Б.Б. Трахеобронхіальні пошкодження при закритій торакальній травмі у дітей. Харківська хірургічна школа. 2015. 5(74). 125-127.
 14. Panagiotopoulos N., Patrini D., Barnard M., Koletsis E., Dougenis D., Lawrence D. Conservative versus Surgical Management of Iatrogenic Tracheal Rupture. Med. Princ. Pract. 2017. 26. 218-220. DOI: 10.1159/000455859.
 15. Van Roozendaal Lori M., van Gool M., Sprooten R., Maesen B., Poeze M., Hulsewé K., et al. Journal of Thoracic Disease. 2018. 10(9). 5576-5583. DOI: 10.21037/jtd.2018.08.22.

Повернутися до номеру