Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024

Повернутися до номеру

Діагностичні й класифікаційні критерії серцевої недостатності в практиці лікарів на догоспітальному етап

Автори: Ковальова О.М., Ніконов В.В., Іванченко С.В., Журавльова А.К., В’юн Т.І., Літвинова А.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Статтю присвячено огляду серцевої недостатності з акцентом на ідентифікаційні критерії та моделі її класифікації на підставі літературних джерел з бази даних MEDLINE на платформі PubMed, Web of Science, Scopus і Google Scholar. Подано суб’єктивні й об’єктивні ознаки хронічної серцевої недостатності, визначені у Фремінгемському дослідженні із застосуванням методів клінічної епідеміології та наведені відповідно до сучасних міжнародних настанов. Окреслено клінічні прояви гострої серцевої недостатності у хворих з інфарктом міокарда. У хронологічній послідовності відтворено гемодинамічну класифікацію серцевої недостатності з визначенням систолічної та діастолічної дисфункції як маркерів ранжирування хворих у практичній діяльності. На підставі матеріалів міжнародних рекомендацій, що розроблені експертами Американської колегії кардіологів, Американської асоціації серця, Американського товариства, Європейського товариства із серцевої недостатності, узагальнено діагностичні показники декомпенсації серцевої діяльності. З огляду на існуючі уявлення доведено діагностичну цінність фракції викиду лівого шлуночка для визначення фенотипів серцевої недостатності. У встановленні функціонального класу хворих значну роль відіграє класифікація серцевої недостатності Нью-Йоркської асоціації кардіологів, що знайшло відображення в статті. На підставі положень міжнародних рекомендацій показано значення натрійуретичних пептидів як потенційних біомаркерів гострої та хронічної серцевої недостатності. Надано опис переваг оцінки структурно-функціональних особливостей серця у хворих для виявлення доклінічної стадії СН, асоціації з клінічними проявами, контролю за лікуванням. Наведено оновлену версію класифікації серцевої недостатності з виділенням чотирьох стадій, висвітлено їх характеристики. Згідно із цією класифікацією актуальним превентивним заходом є зміщення терапевтичного фокуса на початкові стадії захворювань, що запускають тригер серцевої недостатності.

The article deals with an overview of heart failure with an emphasis on identification criteria and models of its classification based on literary sources from the MEDLINE database on the PubMed, Web of Science, Scopus, and Google Scholar platforms. The subjective and objective signs of chronic heart failure accor­ding to the Framingham Heart Study using the methods of clinical epidemiology and presented with modern data in the international guidelines are shown. Clinical manifestations of acute heart failure in patients with myocardial infarction are outlined. In chronological order, the hemodynamic classification of heart failure is reproduced with the definition of systolic and diastolic dysfunction as markers for ranking patients in practical work. Based on the materials of international guidelines developed by the experts of the American College of Cardiology, American Heart Association, Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, the diagnostic indicators of cardiac decompensation are summarized. Given the modern perception, the diagnostic value of the left ventricular ejection fraction has been proven for determining heart failure phenotypes. The classification of heart failure of the New York Heart Association plays a significant role in determining the functional class; this was reflected in the article. Based on the provisions of international guidelines, the importance of natriuretic peptides as potential biomarkers of acute and chronic heart failure is proved. The advantages of assessing the structural and functional parameters of the heart in patients for detecting the preclinical stage of heart failure, association with clinical events and control of treatment are described. An update version of heart failure classification is presented with the identification of four stages and highlighting their characteristics. According to this classification, a relevant preventive measure is to shift the therapeutic focus to the initial stages of diseases that trigger heart failure.


Ключові слова

серцева недостатність; класифікація; клінічні критерії; фракція викиду лівого шлуночка; фенотипи серцевої декомпенсації; огляд

heart failure; classification; clinical criteria; left ventricular ejection fraction; heart failure phenotypes; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. McKee P.A., Castelli W.P., McNamara P.M., Kannel W.B. The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. New England Journal of Medicine. 1971. 285. 1441-1446. doi: 10.1056/NEJM197112232852601.
 2. Mahmood S.S., Wang T.J. The epidemiology of congestive heart failure: the Framingham Heart Study perspectivе. Glob. Heart. 2013. 1. 8(1). 77-82. doi: 10.1016/j.gheart.2012.12.006.
 3. Ural D., Çavuşoğlu Y., Eren M. et al. Diagnosis and management of acute heart failure. Anatol. J. Cardiol. 2015. 15(11). 860-89. doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6567.
 4. Viau D.M., Sala-Mercado J.A., Spranger M.D., O’Leary D.S., Levy P.D. The pathophysiology of hypertensive acute heart failure. Heart. 2015. 101(23). 1861-1867. doi: 10.1136/heartjnl-2015-307461. 
 5. Cheema B., Ambrosy A.P., Kaplan R.M. et al. Lessons learned in acute heart failure. Eur. J. Heart Fail. 2018. 20(4). 630-41. doi: 10.1002/ejhf.1042.
 6. Chioncel O., Mebazaa A., Harjola V.-P. et al. Clinical phenotypes and outcome of patients hospitalized for acute heart failure: The ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur. J. Heart Fail. 2017. 19. 1242-1254. doi: 10.1002/ejhf.890.
 7. Killip T., Kimball J.T. Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two-year experience with 250 patients. Am. J. Cardiol. 1967 Oct. 20(4). 457-64. doi: 10.1016/0002-9149(67)90023-9.
 8. McDonagh T.A., Metra М., Adamo М. et al.; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2021. 42(36). 3599-3726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368.
 9. Thibodeau J.T., Turer A.T., Gualano S.K. et al. Characterization of a novel symptom of advanced heart failure: bendopnea. JACC Heart Fail. 2014. 2. 24-31. doi: 10.1016/j.jchf.2013.07.009.
 10. Thibodeau J.T., Jenny B.E., Maduka J.O. et al. Bendopnea and risk of adverse clinical outcomes in ambulatory patients with systolic heart failure. Am. Heart. J. 2017 Jan. 183. 102-107. doi: 10.1016/j.ahj.2016.09.011.
 11. White P.D., Myers M.M. The classification of cardiac diagnosis. JAMA. 1921. 77(18). 1414-1415. doi: 10.1001/jama.1921.02630440034013.
 12. Maddox T.M., Januzzi J.L. Jr, Allen L.A. et al.; Writing Committee. 2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: answers to 10 pivotal issues about heart failure with reduced ejection fraction: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J. Am. Coll. Cardiol. 2021. 77(6). 772-810. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.022. 
 13. Agarwala P., Salzman S.H. Six-Minute Walk Test for Assessing Physical Functional Capacity in Chronic Heart Failure. Chest. 2020 Mar. 157(3). 603-611. doi: 10.1016/j.chest.2019.10.014.
 14. Corra U., Agostoni P.G., Anker S.D. et al. Role of cardiopulmonary exercise testing in clinical stratification in heart failure. A position paper from the Committee on Exercise Physiology and Training of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur. J. Heart Fail. 2018. 20. 3-15. doi: 10.1002/ejhf.979.
 15. Ibrahim W., Wilde M., Cordell R. et al. Assessment of breath volatile organic compounds in acute cardiorespiratory breathlessness: a protocol describing a prospective real-world observational study. BMJ Open. 2019 Mar 8. 9(3). e025486. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025486.
 16. Hall J.E. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. p.; cm. Rev. ed. of: Textbook of medical physiology. 11th ed. c2006.
 17. Triposkiadis F., Pieske B., Butler J. et al. Global left atrial failure in heart failure. Eur. J. Heart Fail. 2016. 18. 1307-1320. doi: 10.1002/ejhf.645.
 18. Gopinathannair R., Chen L.Y., Chung M.K. et al. Managing Atrial Fibrillation in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2021 Jun. 14(6). HAE0000000000000078. doi: 10.1161/HAE.0000000000000078.
 19. Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2016 ACC/AHA/HFSA Focused Update on New Pharmacological Therapy for Heart Failure: An Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2016. 134(13). e282-93. doi: 10.1161/CIR.0000000000000435. 
 20. Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. J. Card Fail. 2017. 23(8). 628-651. doi: 10.1016/j.cardfail.2017.04.014.
 21. Kindermann M., Reil J.C., Pieske B., van Veldhuisen D.J., Böhm M. Heart failure with normal left ventricular ejection fraction: what is the evidence? Trends Cardiovasc. Med. 2008. 18(8). 280-92. doi: 10.1016/j.tcm.2008.12.003.
 22. Redfield M.M., Borlaug B.A. Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Review. JAMA. 2023. 329(10). 827-838. doi: 10.1001/jama.2023.2020.
 23. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2023. Vol. 44. Issue 37. P. 3627-3639. doi: 10.1002/ejhf.3024.
 24. Bhatt D.L., Verma S., Braunwald E. The DAPA-HF Trial: a Momentous Victory in the War against Heart Failure. Cell Metab. 2019. 30(5). 847-9. doi.org/10.1016/ j.cmet.2019.10.008.
 25. Paulus W.J., Tschope C., Sanderson J.E. et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 2007. 28. 2539-2550. doi: 10.1093/eurheartj/ehm037.
 26. Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. American College of Cardiology F and American Heart Association Task Force on Practice G. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol. 2013. 62. e147-e239. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019.
 27. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al.; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur. Heart J. 2016. 37. 2129-2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128.
 28. Heidenreich P.A., Bozkurt B., Aguilar D. et al. American College of Cardiology/American Heart Association/Heart Failure Society of America Guideline for the Management of Heart Failure: Executive Summary. J. Card Fаil. 2022. 28(5). 810-830. doi: 10.1016/j.cardfail.2022.02.009.
 29. Gonzalez J.A., Kramer C.M. Role of Imaging Techniques for Diagnosis, Prognosis and Management of Heart Failure Patients: Cardiac Magnetic Resonance. Curr. Heart Fail. Rep. 2015 Aug. 12(4). 276-83. doi: 10.1007/s11897-015-0261-9.
 30. Grundy S.M., Balady M.H., Criqui K.Н. et al. Primary Prevention of Coronary Heart Disease: Guidance From Framingham: A Statement for Healthcare Professionals From the AHA Task Force on Risk Reduction. American Heart Association. Circulation. 1998. 12. 97(18). 1876-87. doi: 10.1161/01.cir.97.18.187. 
 31. Wang T.J., Larson M.G., Levy D. et al. Plasma natriuretic peptide levels and the risk of cardio vascular events and death. New England Journal of Medicine. 2004. 350. 655-663. doi: 10.1056/NEJMoa031994.
 32. National Institute for Cardiovascular Outcomes Research. National Heart Failure Audit 2019 Summary Report. 2019. https://www.nicor.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Heart-Failure-2019-Report-final.pdf Accessed: December 26, 2019.
 33. Januzzi J.L. Jr, Chen-Tournoux A.A., Christenson R.H. et al. N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide in the Emergency Department: The ICON-RELOADED Study. J. Am. Coll. Cardiol. 2018. 71. 1191-200. doi: 10.1016/j.jacc.2018.01.021.
 34. Anand I.S., Kuskowski M.A., Rector T.S. et al. Anemia and change in hemoglobin over time related to mortality and morbidity in patients with chronic heart failure: results from Val-HeFT. Circulation. 2005 Aug 23. 112(8). 1121-7. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.512988.
 35. Ponikowski P., Kirwan B.A., Anker S.D. et al. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet. 2020 Dec 12. 396(10266). 1895-1904. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32339-4.
 36. Dhaliwal S., Kalogeropoulos A.P. Markers of Iron Metabolism and Outcomes in Patients with Heart Failure: A Systematic Review. Int. Mol. Sci. 2023 Mar 15. 24(6). 5645. doi: 10.3390/ijms24065645.
 37. Crespo-Leiro M.G., Metra M., Lund L.H. et al. Advanced heart failure: a position statement of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur. J. Heart Fail. 2018. 20. 1505-1535. doi: 10.1002/ejhf.1236.
 38. Fang J.C., Ewald G.A., Allen L.A. et al. Heart Failure Society of America Guidelines Committee Advanced (stage D) heart failure: a statement from the Heart Failure Society of America Guidelines Committee. J. Card Fail. 2015. 21. 519-534. doi: 10.1016/j.cardfail.2015.04.013.
 39.  

Повернутися до номеру